Aluminium Bracket  25x25 mm Double Lugs 2Holes

SKU BK512
Shipping Weight 0.0450kg
Shipping Width 0.086m
Shipping Height 0.035m
Shipping Length 0.039m
Shipping Cubic 0.000117m3
Unit Of Measure ea